Veiligheid

Risico – inventarisatie en evaluatie (RI&E)
VCA / VCU Certificering
Basisveiligheid (VCA-1)
Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL - VCA)
Preventiemedewerker
 

Risico – inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het creëren van goede arbeids-omstandigheden binnen uw bedrijf. U weet dat het belangrijk is om de risico’s die verbonden zijn aan het werkproces zoveel mogelijk te beperken. Het uitvallen van personeel door ongevallen of bijvoorbeeld beroepsziekten, veroorzaakt door onveilig werk kan, naast psychosociale aspecten, grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf.

De risico inventarisatie (RI&E) is hét uitgangspunt voor uw beleid op dit gebied. In dit rapport worden de risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn op een rijtje gezet en alle ARBO-zaken nagelopen. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en kunt u op een eenvoudige manier te werk gaan om maatregelen te nemen die leiden tot een veiligere,- en betere werk situatie. Onze ervaren veiligheidskundigen geven u hierbij de noodzakelijke ondersteuning.

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven en instellingen, die op 1 september 1998 in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is vastgelegd.

De uitvoering van een risico inventarisatie omvat de volgende stappen:
 • Een gesprek met de directe/ bedrijfsleiding
 • Een bedrijfsrondgang en interview met medewerkers
 • Het in kaart brengen van de risico’s op het werk
 • Het opstellen van een plan van aanpak
 • Toetsing door een gecertificeerde Arbodienst
 • Eindbespreking van het rapport door de adviseur

De Arbeidsinspectie controleert namens het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de ARBO wetgeving houden en hanteert daarbij een lik op stuk beleid, waardoor u direct een hoge boete kunt krijgen bij het ontbreken van een risico inventarisatie.

De risico inventarisatie is een moment opname. Het rapport weerspiegelt de actuele stand van zaken binnen uw bedrijf of organisatie en dient daarom bij wijzigingen van activiteiten, werkmethoden of processen te worden aangepast. Dit kan tegen een gereduceerd tarief. Raadpleeg voor meer informatie hierover een van onze adviseurs.

terug naar boven


VCA / VCU Certificering

Inleiding
Het VCA-systeem is een op de VGM-checklist Aannemers ontwikkeld systeem om bedrijven in de industrie, bouw en aanverwante sectoren op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren.

Opdrachtgevers gebruiken het VCA systeem steeds vaker om inzicht te krijgen in de veiligheid - en milieuprestaties van (onder)aannemers. Het VCA systeem is verder een hulpmiddel om de gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van veiligheid vast te leggen en te beheersen. Hieronder vallen ook de Arbo – wettelijke verplichtingen.

Het certificatieniveau, dat dient te worden gehaald, is afhankelijk van het aantal werknemers en de werkzaamheden van het bedrijf. Er zijn twee certificatieniveaus, VCA* (één ster) en VCA** (twee sterren). VCA* is in principe bedoeld voor kleine bedrijven met minder dan 35 werknemers en die niet als hoofdaannemer optreden.
VCA** is in principe bedoeld voor bedrijven met 35 of meer medewerkers en voor hoofdaannemers.

Het behalen van een VCA-certificering is voor een bedrijf van groot belang. De adviseurs van CorEco bieden een VCA-systeem aan dat zich onderscheidt van andere bureaus daar zij niet alleen assistentie verlenen bij het behalen van het VCA certificaat maar tevens behulpzaam zijn bij de daadwerkelijke invoering van het systeem. Onze adviseurs nemen u het werk graag uit handen en houden van een praktische aanpak. Natuurlijk verzorgen wij ook de cursussen Basisveiligheid-VCA en VOL-VCA, desnoods bij u op het bedrijf, kortom het VCA-systeem wordt volledig op maat verzorgd.

CorEco is bekent met de werkwijze van diverse certificatiebureaus en helpt u met het maken van een keuze. Dit kan u enorme kostenbesparingen opleveren. Ons adviesbureau heeft inmiddels vele bedrijven met succes begeleid tot VCA-certificering en kan u na een vrijblijvend bedrijfsbezoek een scherpe vaste prijs aanbieden. Neem hierover contact op met een van onze adviseurs !

Omzetting VCA systeem
Bij de omzetting van uw oude VCA systeem naar versie 2008 kunnen wij veel gegevens overnemen, waardoor dit u een enorm kostenvoordeel kan opleveren.

VCA websysteem
Het is inmiddels mogelijk uw VCA-systeem volledig digitaal bij te houden d.m.v het zogenaamde VCA websysteem. Dit bespaart u veel papier en zoekwerk in handboeken en bijlagen.
Het VCA websysteem is een database in de vorm van een webapplicatie. Door reminders wordt u herinnerd aan de acties die u moet ondernemen. Verder krijgt u uw eigen toegangscodes en kunt u altijd overal vandaan inloggen.


VCU Certificering

VCU staat voor Veiligheids en Gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus.
De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van uitzend- en detacheringbureaus die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.
Het Centraal College van Deskundigen is verantwoordelijk voor het actueel houden van de VCU-checklist, inmiddels hebben wij te maken met de nieuwe versie 2007/04.

Een VCU-certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties.

De nieuwe VCU checklist bestaat uit 6 hoofdstukken en legt meer de nadruk op de veiligheid van de uitzendkracht dan de interne procedures van het uitzendbureau.

terug naar boven


Basisveiligheid (VCA-1)

Het begrip "veiligheid" is in vele sectoren, zeker in de bouwsector de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Er gebeuren nog te veel ongevallen met schade, letsel of nog erger, een dodelijke afloop. Veel ongevallen, bijna-ongevallen en risicovolle situaties komen voort uit een gebrek aan bewust zijn van de risico's bij diegenen die het werk uitvoeren en hun leidinggevenden.

Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn kan bereikt worden door een op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van de kennis en vaardigheden en het herkennen van risico's. Daarom wordt in de werkomgeving vaak vereist dat medewerkers de cursus Basisveiligheid (voorheen VVA-1 of VCA-1) in hun bezit hebben. Deze opleiding is volledig gebaseerd op alle voorkomende veiligheidsaspecten in een risicovolle omgeving zoals:

 • Wetgeving
 • Ongevallentheorie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit
 • Gereedschap
 • Hijsen, heffen en tillen
 • Besloten ruimtes en werkvergunningen
 • Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
   

Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek, blocnote en een pen en wordt de eerste avond door de docent uitgereikt. De cursus bestaat uit 4 avonden, of twee dagen, waarin de lesstof op een praktische wijze wordt behandeld. De laatste les wordt afgesloten met een examentraining en een examen. Het examen wordt op locatie afgenomen door een examencommissie die gecertificeerd is door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).
Onze docenten hebben jarenlange ervaring in de bouwsector en zowel een technische- als een veiligheidskundige (MVK) achtergrond. Tijdens deze cursus wordt het lesboek niet letterlijk voorgelezen maar worden door onze vakdocenten praktijkvoorbeelden aangehaald die van toepassing zijn op de besproken lesstof.
Kosten:
Richtprijs voor de cursuskosten is € 260,00 excl. BTW per persoon. Het lesmateriaal, examen en eventuele zaalhuur op locatie zijn bij de cursuskosten inbegrepen. Bij meer dan acht deelnemers van eenzelfde bedrijf is het ook mogelijk een "in-company" cursus te organiseren.

Heeft u vragen ?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend bezoek van een van onze adviseurs

terug naar boven


Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL - VCA)

Om bij uitvoerenden op leidinggevend niveau zoals projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders en ZZP-ers de kennis over veiligheid te vergroten is het in veel gevallen verplicht deze medewerkers de cursus VOL-VCA te laten volgen.
(voorheen VVA-2 / VCA-2 + basisveiligheid cursus).

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
 • Hoe ontstaat een ongeval
 • Het bevorderen van veilig werken
 • Veiligheidsprocedures en werkvergunningen
 • Risico-inventarisatie, werkplekinspectie en taakrisicoanalyse
 • Bedrijfsnoodplan
 • Risicobronnen
 • Chemicaliën
 • Ergonomie
 • Gereedschappen
 • Hijsen, tillen en lopen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)


Het lesmateriaal wordt op de eerste cursusavond door de docent verstrekt. De cursusduur bedraagt vier avonden / dagdelen van +/- 3 uur, die in overleg en op locatie worden ingepland. De laatste cursusavond wordt afgesloten met een proefexamen. Het examen wordt op locatie afgenomen door een examencommissie die gecertificeerd is door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Onze docenten hebben jarenlange ervaring in de bouwsector en zowel een technische- als een veiligheidskundige (PA niveau II / MVK) achtergrond. Het lesboek is (slechts) leidraad; door onze vakdocenten worden veel praktijkvoorbeelden aangehaald die van toepassing zijn op de besproken lesstof.


Kosten:
Richtprijs voor de cursuskosten is € 290,00 excl. BTW per persoon. Het lesmateriaal, examen, en eventuele zaalhuur op locatie zijn bij de cursuskosten inbegrepen. Bij meer dan 8 deelnemers van een zelfde bedrijf is het ook mogelijk een "in-company" cursus te organiseren

terug naar boven


Preventiemedewerker

Per 1 juli 2005 is het verplicht voor iedere werkgever om een preventiemedewerker in dienst te hebben. Deze medewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers.
De preventiemedewerker heeft een adviserende taak. Eindverantwoordelijk is en blijft de werkgever. Bij bedrijven met minder dan 15 personen mag de werkgever de preventiemedewerker zijn.

Taken
De preventiemedewerker is nauw betrokken bij de uitvoering van het Arbobeleid op de werkvloer zoals:

medewerking verlenen bij het opstellen van de risico inventarisatie en het uitvoeren van de maatregelen die zijn opgenomen in het plan van aanpak:

- medewerking verlenen bij het opstellen van de risico inventarisatie en het uitvoeren van de maatregelen die zijn opgenomen in het plan van aanpak
- overleg voeren met- en advies geven aan de personeelsvertegenwoordiging en de ondernemingsraad
- overleg voeren met medewerkers over veiligheid, gezondheid en welzijn
- veiligheidsinstructies geven aan (nieuwe) medewerkers
- Toezicht houden op het werk en rapporteren aan leidinggevenden

Deskundigheid
Het noodzakelijke deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker blijkt uit uw risico inventarisatie. Hoe groter de risico’s binnen uw bedrijf, hoe hoger het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker zal moeten zijn.
In het algemeen kan worden gesteld dat onder de categorie van hoge risico’s bedrijven in de petrochemische sector vallen, de bouwsector middenhoog en dienstverlening zoals kantoren etc. tot de categorie ”laag risico” kunnen worden beschouwd, dit is slechts een richtlijn en er zijn genoeg uitzonderingen.

Externe deskundigheid
Zodra blijkt dat er binnen uw bedrijf geen medewerker is die voldoet aan de vereiste deskundigheid van de preventiemedewerker is het ook mogelijk deze extern in te huren, dit kan bijvoorbeeld een aantal uren per maand zijn. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.
Cursus preventiemedewerker
CorEco heeft diverse cursussen preventiemedewerker ontwikkeld.
Het is ook mogelijk deze speciaal voor uw bedrijf op maat te laten verzorgen.
Neemt u gerust vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor eens door te nemen welke mogelijkheden voor u het meest geschikt zijn.

terug naar boven